Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khu vực nông thôn chiếm khoảng 2/3 dân số và là lực lượng lao động chính ở nước ta. Lao động nông thôn chủ yếu…

Xem tiếp Đào tạo nghề cho lao động nông thôn